No Widgets found in the Sidebar

ARTEFILETIKA je pojetí výtvarné výchovy vztahující se k arteterapii a filetickému přístupu ve výchově, kde se uplatňuje výrazový projev (výtvarný nebo např. dramatický) společně s rozhovorem o zážitcích, které se k němu vztahují. Právě na základě výtvarných zážitků artefiletika umožňuje rozvíjet osobnost jako celek, posiluje duševní odolnost dětí, rozvojem sociálních dovedností učí vypořádat se s různými životními situacemi, přičemž podporuje individualitu a prohlubuje vnímavost. Klíčový význam má tvořivost, dítě je proto vedeno k samostatnému a originálnímu řešení úkolů, čímž objevuje nové vnitřní obzory.

Hlavním záměrem je zprostředkovat dětem cestu ke světu kultury, přírody a především k sobě samému i k ostatním. Děti si rády hrají, přirozeně touží po tvůrčí aktivitě a zároveň se potřebují uklidnit, odpočinout si a uvolnit se. Artefiletika umožňuje díky tvořivým námětovým a relaxačním hrám poutavou formou snižovat napětí, které přináší rychlý životní styl, postupně nalézat sebe sama a realizovat se svým jedinečným projevem. Jako taková doplňuje převažující informativně-vzdělávací působení ve školách o pomoc při vytváření hodnotové orientace a hledání životních cílů, přičemž je mimo estetické cítění kladen důraz především na hodnoty mravní.

Souvisí s alternativními metodami a moderními přístupy v pedagogice jako je například projektové vyučování, tedy hojně využívá práci s příběhem jakožto námětem a tzv. „akční umění“ jako land art (umělecká práce v krajině) a body art (práce s tělem a pohybem). Tento způsob práce je vhodný pro všechny věkové kategorie, od předškolních dětí až po dospívající.